BASES LEGALS SORTEIG ENTRADA FESTIVAL PAUPATERRES

BASES LEGALS DEL SORTEIG D’UNA ENTRADA DOBLE PEL FESTIVAL PAUPATERRES, ORGANITZADA PER LA MERCANTIL PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., Carrer de Badajoz, 145, 2ª planta, (08018) Barcelona.

 • FINALITAT: Sorteig 

Les presents clàusules regulen una activitat promocional i per tant comercial, organitzada per PARLEM. Promoció vàlida des del 2 de juliol fins a l’11 de juliol de 2024 a les 23.59h.

 • REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Els majors d’edat que resideixin a Catalunya i que siguin interessades en participar en el sorteig, d’acord amb les condicions de participació establertes a continuació.

 

 • CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Les persones interessades en participar al sorteig, hauran d’enregistrar-se o inscriure’s  al formulari de la pàgina web https://web.parlem.com/festival-harmonia-clients/.
Queden exclosos expressament del sorteig tot el personal de PARLEM, així com els seus familiars directes.

És requisit bàsic de participació ser major d’edat.

 

 • FORMAT DEL SORTEIG I GUANYADOR

El sorteig es farà mitjançant l’ús de la funció = aleatorio.entre de Microsoft Excel, que garanteix la transparència i aleatorietat del resultat que es inalterable per la mercantil que organitza el sorteig. 

 

El sorteig es farà el 12 de juliol del 2024 al matí.

 

El guanyador del sorteig rebrà un correu electrònic per comunicar-li que és el guanyador de l’entrada doble pel Festival Paupaterres, que en cap cas es podrà bescanviar per altre producte o pel seu import econòmic, tampoc serà transferible a un altre persona que designi.

 

PARLEM pot fer fotografia o gravació de l’entrega al guanyador i publicar a Internet i a la seva pàgina corporativa o compartir a les xarxes socials la foto o gravació i el nom del guanyador vinculat a l’acte promocional.

 

 • LIMITACIONS I PROHIBICIONS

Tots els participants que facin constar dades falses o de tercers al formulari, és a dir, que no siguin seves, quedaran exclosos automàticament de la promoció, si es detecta abans del sorteig, i també a posteriori d’acord amb el terminis de prescripció. Si el guanyador es comprova que ha incorregut en aquestes circumstàncies expressades anteriorment, no tindrà dret al premi, rebre’l o a retornar-lo, si es te coneixement després de l’entrega.

 

PARLEM no assumirà les càrregues fiscals que es poguessin derivar de l’acceptació del premi, o de qualsevol altre despesa derivada de la promoció no assumida expressament en aquestes bases, que aniran a càrrec del guanyador i fixa un termini de quinze 15 dies naturals des de la data d’entrega del premi, per fer qualsevol reclamació degudament fonamentada.

 

PARLEM,  es reserva, si es necessari, el dret de substituir el premi per un altre de característiques similars.

 

 • PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i en concret el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases consent que les dades personals facilitades per a la seva participació en aquest concurs s’incorporin a un fitxer titular propietat de PARLEM per tractar la participació en el concurs i comunicar-li el premi en cas que es converteixi en guanyador.

 

Informació als participants sobre l’ús de les dades personals dels participants i la seva finalitat:

  • Per participar en aquest sorteig, els participants garanteixen que les dades personals facilitades són certes i s’encarreguen de comunicar a PARLEM qualsevol modificació. Els participants tenen dret a:
   • Accedir a les seves dades personals,
   • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió,
   • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades,
   • Oposar-se al tractament de les seves dades,
   • Sol·licitar la seva portabilitat
 

Els participants podran exercir tots aquests drets dirigint-se al correu, protecciodedades@parlem.com, indicant el motiu de la seva sol·licitud.

 

Sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció legal, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent, si considera que el tractament de les seves dades personals no és ajusta a dret o en el cas que l’exercici del seu dret no sigui satisfet.

 

 • RESPONSABILITAT DE PARLEM AL SORTEIG

PARLEM es reserva el dret d’escurçar, ampliar, modificar o cancel·lar aquest sorteig si ho considera oportú o si es produeixen supòsits especials que impedeixin la realització desitjada del mateix.

 

PARLEM no assumeix cap responsabilitat, en els supòsits de força major o as foruït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudiment total o parcial del premi. Cas que aquesta promoció no es pugui portar a terme, sigui, entre d’altres, per frau detectat (dades falses…), errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de PARLEM i que afecti el desenvolupament normal del sorteig ens reservem el dret de cancel·lar-lo, modificar-lo o suspendre’l.

 

 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tot allò que no s’especifiqui en aquestes Condicions, la promoció restarà subjecta a la normativa catalana o espanyola vigent en cada moment. Els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona tindran jurisdicció per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui derivar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

 

 • ACCEPTACIÓ EXPRESSA DE LES BASES LEGALS

Tots els participants al sorteig a partir del moment que faciliten les dades requerides queden sotmeses a les bases de present sorteig establertes.BET